Zoeterwoude_metcirkels-smal.jpg
Zwammerdam_metcirkels-smal-2.jpg
Katwijk_metcirkels-2-smal.jpg

Welkom bij Classis Zuid-Holland Noord

Nieuws uit de classis

2023: op weg naar een nieuw classicaal beleidsplan

De afgelopen jaren stonden in het teken van het ontdekken hoe de classis nieuwe stijl zich zou gaan ontwikkelen. De classispredikant deed haar intrede. Het grondgebied van de classes werd groter. Niet langer werd van alle gemeenten een afvaardiging gevraagd. De nieuw gevormde ringen vaardigen in goed onderling overleg en eventueel na verkiezing ambtsdragers af. Breed moderamen en classis moesten zich hun takenpakket eigen maken en verkennen hoe ze zich tot elkaar verhouden. Dat gold ook met betrekking tot het classicale college voor de visitatie en de andere classicale colleges. Het is een proces dat nog niet is afgerond. Na anderhalf jaar brak de coronacrisis uit. Het prille begin van bijv. de ringen stagneerde. Het bezoekwerk van de classispredikant aan kerkenraden, predikanten, kerkelijk werkers en pionier kwam grotendeels stil te liggen. De voor de classis uitgezette beleidslijnen hadden geen prioriteit meer. Iedere gemeente had de handen vol aan zichzelf. Hier past een moment van verwondering en dankbaarheid dat er nieuwe manieren werden gevonden om te vieren, te dienen, te delen en elkaar onderling te bemoedigen.

Het beleidskader 2018 – 2022 bleef dicht bij de taken die door de kerkorde aan de classis worden toebedeeld:

Lees verder

Classispredikant per 1 september 2023
Ds. Mark van Pelt

Kennismaken met de nieuwe classispredikant

Een nieuwe classispredikant! Graag stel ik me aan u voor in deze nieuwsbrief. Ik hoop in de komende tijd u persoonlijk te ontmoeten. Zo kunnen we elkaar leren kennen. Sinds 1 september ben ik uw classispredikant. Ik ben 58 jaar, getrouwd met Karin, die als docente Spaans lesgeeft op een middelbare school. We hebben vier zoons in de leeftijd tussen de 20 en 28 jaar. Drie wonen er in Rotterdam. Één zoon woont met ons in Gouda. Mijn werk in de kerk kent door mijn leven heen een rijke variatie. Na 5 jaar docentschap werden we namens de GZB gedurende zeven jaar uitgezonden naar Peru. Daarna volgde Rotterdam waar ik als missionair predikant bij een gemeente die revitalisering vroeg mijn gaven en talenten mocht inzetten. Een viertal aanstellingen als interim-predikant zorgde voor ervaring met fusies, internationale gemeenten en pioniersplekken. Sinds 2013 heb ik naast mijn predikantschap een praktijk voor begeleiding voor leidinggevenden in het bedrijfsleven. Tevens begeleid ik teruggekeerden uit zending naar Nederland. In mijn vrije tijd hou ik van schilderen, tekenen en keramiek. Afgelopen zomerperiode heb ik nagedacht over de inhoud van het classispredikantschap en hoe ik daar inhoud aan wil geven. Inmiddels heb ik daar enkele concrete ideeën over, die ik graag in mijn komende verbindingsdienst met u deel. Ik dank ds. Julia van Rijn die mij goed ingeleid heeft in het werk. Haar ervaring van de afgelopen vijf jaar is voor mij een mooie opstap naar dit werk. Tevens is er veel ruggesteun uit de kring van collega classispredikanten.
Op 1 oktober zal de verbintenisdienst plaats vinden. Die wordt gehouden in de Oude Jeroenskerk te Noordwijk en begint om 14.30 uur. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. Ik hoop u daar te zien.


Nieuwsbrief

In september verscheen de vijfde nieuwsbrief van 2023. Klik hier voor deze editie.

Agenda 2023

Zondag 1 oktober, 14.30 uur: Verbintenisdienst ds. Mark van Pelt
Locatie: Oude Jeroenskerk in Noordwijk

Zaterdag 7 oktober, 10.30 - 16.00 uur: Zing Mee! Lieddag met Andries Govaart
Locatie: Opstandingskerk in Houten - Meer informatie: protestantsegemeentehouten.nl/lieddag2023/

Donderdag 12 oktober, 10.00 - 15.30 uur: symposium 'De dynamische betekenis van het kerkgebouw'
Locatie: Stevenskerk in Nijmegen - Meer informatie: liturgiestudie.nl/2023/05/26/liturgie-de-dynamische-betekenis-van-het-kerkgebouw/

20 - 22 oktober: Inspiratiefestival
Meer informatie: inspiratiefestival-terschelling.nl/

Zaterdag 18 november, 10.00 - 16.00 uur: Inspiratiedag Geloof in Communicatie in Barneveld
Locatie: Emmaüskerk in Barneveld - Meer informatie: geloofincommunicatie.nl/

Maandag 20 november, 20.00 - 21.30 uur: Webinar Vacant, waar start je?
Meer info en aanmelden: protestantsekerk.nl/evenementen/webinar-vacant-waar-start-je/

Zondag 10 december, 15.00 uur: Prikkelarme Kerkdienst, voorganger: ds. Lydia Veerman
Locatie: De Goede Herderkerk in Valkenburg


Agenda 2024

Zaterdag 27 januari 2024, 10.00 - 13.00 uur: Classicale Meet & Greet rond communicatie

Locatie: De Bron in Alphen aan den Rijn

Cursus Professionele Identiteit voor werkers in de kerk
5 februari 2024: Online bijeenkomst én
4 en 5 maart 2024: Tweedaagse op Hydepark met overnachting, start- en eindtijden volgen.
Meer informatie: klik hier.

Vacatures in de classicale vergadering per 1 januari 2024

In het werkgebied van classis Zuid-Holland Noord zijn zes ringen: Alphen aan den Rijn, Den Haag, Gouda, Katwijk, Leiden en Zoetermeer. Elk van deze ringen vaardigt vier afgevaardigden naar de classicale vergadering af voor een periode van vijf jaar. Ieder jaar treedt een vijfde deel van de afgevaardigden af. In het door het breed moderamen opgestelde rooster van af te vaardigen ambten is aangegeven welke ring welke ambtsdrager afvaardigt. Daarbij wordt gestreefd naar een wisseling van ambten in de afvaardiging uit de ringen, zodat niet telkens dezelfde ambten uit dezelfde ringen worden afgevaardigd.

Per 1 januari 2024 treedt weer een aantal ambtsdragers af. Daarnaast staan er nog enkele vacatures open:

  • Ring Alphen aan den Rijn: een ouderling (al langer openstaand), een predikant en een ouderling-kerkrentmeester
  • Ring Zoetermeer: een ouderling-kerkrentmeester (al langer openstaand), een predikant en een diaken (tussentijdse vacature)
  • Ring Leiden: een ouderling-kerkrentmeester

  • Ring Katwijk: een diaken (al langer openstaand)
  • Ring Den Haag, een ouderling en een predikant (tussentijdse vacature)
  • Ring Gouda: geen vacatures
  • Een ambtsdrager uit de Evangelisch Lutherse gemeenten

Meer informatie over de vacatures is hier te vinden.

Wij hopen van harte dat er in de gemeenten van de classis ambtsdragers beschikbaar zijn die hun schouders willen zetten onder het classicale werk. Het goed functioneren van de classis is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle gemeenten. Het is ook mogelijk een gemeentelid tot ambtsdrager met bepaalde opdracht te bevestigen. De bepaalde opdracht betreft dan de afvaardiging naar de classis. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de scriba.

NB. Een overzicht van ringen en tot die ringen behorende gemeenten is hier te vinden.

Samen in verbondenheid

Zuid-Holland: steden en dorpen, zee, strand, havens, bollenvelden, meren, polders, rivieren .… En kerktorens, waar je ook kijkt. Daar komen mensen samen om als gemeente God te eren en mensen te dienen, binnen en buiten de muren van de kerk. Bij ‘de kerk’ denken veel mensen allereerst aan een plek dichtbij, in hun dorp of stad. Maar er is méér! Iets dat gemeenten delen en met elkaar verbindt: het geloof in God de Vader. De Classis Zuid-Holland Noord van de Protestantse Kerk in Nederland zet zich ervoor in dat protestantse kerken die onderlinge verbondenheid ervaren en de kracht ervan benutten.

Op deze website vindt u meer informatie over:

De bevoegdheden, taken en werkwijzen van de onderdelen van de classis zijn kerkordelijk vastgelegd (zie de Kerkorde). De Kerkorde is een officieel, juridisch document, minder toegankelijk qua inhoud en taalgebruik. Daarom geven we op deze pagina de hoofdlijnen, zonder al te veel jargon.

Wilt u meer weten, dan verwijzen we u naar de Kerkorde. De onderdelen die we noemen (classicale vergadering, breed moderamen, moderamen, classispredikant), zijn gerangschikt van groot naar klein, gelet op het aantal mensen dat er deel van uitmaakt.


“Gemeenten zijn met elkaar verbonden, zien naar elkaar om, werken samen waar mogelijk.

Alleen zo kunnen ze aan hun roeping beantwoorden in deze tijd”