Zoeterwoude_metcirkels-smal.jpg
Zwammerdam_metcirkels-smal-2.jpg
Katwijk_metcirkels-2-smal.jpg

Welkom bij Classis Zuid-Holland Noord

Nieuws uit de classis

Programma voor de classicale vergaderingen 2023

In 2019 hebben we een beleidsplan voor de classis vastgesteld met daarin op hoofdlijnen een inhoudelijk programma voor de komende jaren. Per jaar zouden we een paar thema’s uitwerken, afhankelijk van de actualiteit en mogelijk aansluitend bij thema’s in de landelijke kerk. Met het oog op het te voeren beleid in de classis is het belangrijk dat we bij een vergadering de tijd nemen te inventariseren wat er speelt en gedachten en ideeën uit te wisselen. Lees verder.

Nieuwsbrief

In december de meest recente nieuwsbrief met actualiteiten en andere wetenswaardigheden zoals:

En verder onder meer:

 • Nieuws uit de gemeenten in de classis
 • Verslag uit de classicale vergadering van 22 november 2022
 • Basisbakboek voor preken

Bent of kent u iemand die de nieuwsbrief ook wil ontvangen? Stuur dan een email naar classisscriba-zuid-holland-noord@protestantsekerk.nl met vermelding van de naam en het e-mailadres.

Agenda

 • 10 januari, 20.00 uur -Bijeenkomst ring Zoetermeer
  Thema: 'Eenvoudig leven'
  Spreker: dr. Sam Janse uit Ameide
  Locatie: Dorpskerk, Koningshof 3 in Pijnacker
  Klik hier voor meer info.

 • 16 januari, 20.00 uur =Bijeenkomst kerkenraden regio Zoetermeer
  Thema: Samenwerken gemeenten

  Locatie: Ontmoetingskerk, Dorpsstraat 106 in Zevenhuizen
  Klik hier voor meer info.

 • 20, 21 en 22 oktober - Inspiratiefestival
  Thema: geloven in beweging

  Locatie: Terschelling
  Klik hier voor meer info.

Vacatures in de classicale vergadering per 21 maart 2023

In het werkgebied van classis Zuid-Holland Noord zijn zes ringen: Alphen aan den Rijn, Den Haag, Gouda, Katwijk, Leiden en Zoetermeer. Elk van deze ringen vaardigt vier afgevaardigden naar de classicale vergadering af voor een periode van vijf jaar. Ieder jaar treedt een vijfde deel van de afgevaardigden af. In het door het breed moderamen opgestelde rooster van af te vaardigen ambten is aangegeven welke ring welke ambtsdrager afvaardigt. Daarbij wordt gestreefd naar een wisseling van ambten in de afvaardiging uit de ringen, zodat niet telkens dezelfde ambten uit dezelfde ringen worden afgevaardigd.

Helaas is het nog niet gelukt de vacatures die per 21 maart 2023 in de classicale vergadering ontstaan, in te vullen. De volgende vacatures staan nog open:

 • Ring Alphen aan den Rijn: een diaken en een ouderling
 • Ring Zoetermeer: een ouderling-kerkrentmeester (al langer openstaande vacature)
 • Ring Leiden: een ouderling-kerkrentmeester

Wij hopen van harte dat er in de gemeenten van de classis ambtsdragers beschikbaar zijn die hun schouders willen zetten onder het classicale werk. Het goed functioneren van de classis is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle gemeenten. Het is ook mogelijk een gemeentelid tot ambtsdrager met bepaalde opdracht te bevestigen. De bepaalde opdracht betreft dan de afvaardiging naar de classis. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de scriba.

NB. Een overzicht van ringen en tot die ringen behorende gemeenten is hier te vinden.

Samen in verbondenheid

Zuid-Holland: steden en dorpen, zee, strand, havens, bollenvelden, meren, polders, rivieren .… En kerktorens, waar je ook kijkt. Daar komen mensen samen om als gemeente God te eren en mensen te dienen, binnen en buiten de muren van de kerk. Bij ‘de kerk’ denken veel mensen allereerst aan een plek dichtbij, in hun dorp of stad. Maar er is méér! Iets dat gemeenten delen en met elkaar verbindt: het geloof in God de Vader. De Classis Zuid-Holland Noord van de Protestantse Kerk in Nederland zet zich ervoor in dat protestantse kerken die onderlinge verbondenheid ervaren en de kracht ervan benutten.

Op deze website vindt u meer informatie over:

De bevoegdheden, taken en werkwijzen van de onderdelen van de classis zijn kerkordelijk vastgelegd (zie de Kerkorde). De Kerkorde is een officieel, juridisch document, minder toegankelijk qua inhoud en taalgebruik. Daarom geven we op deze pagina de hoofdlijnen, zonder al te veel jargon.

Wilt u meer weten, dan verwijzen we u naar de Kerkorde. De onderdelen die we noemen (classicale vergadering, breed moderamen, moderamen, classispredikant), zijn gerangschikt van groot naar klein, gelet op het aantal mensen dat er deel van uitmaakt.


“Gemeenten zijn met elkaar verbonden, zien naar elkaar om, werken samen waar mogelijk.

Alleen zo kunnen ze aan hun roeping beantwoorden in deze tijd”

Ds. Julia van Rijn, classispredikant“We mogen in de behoefte om elkaar te vinden overduidelijk Gods hand zien”

Ds. Esmeralda Mandemaker, preses classis Zuid-Holland Noord