Zoeterwoude_metcirkels-smal.jpg
Zwammerdam_metcirkels-smal-2.jpg
Katwijk_metcirkels-2-smal.jpg

Welkom bij Classis Zuid-Holland Noord

Nieuws uit de classis

Bemoediging als kernwoord in het beleidsplan 2023-2027

De afgelopen jaren stonden in het teken van het ontdekken hoe de classis nieuwe stijl zich zou gaan ontwikkelen. De classispredikant deed haar intrede. Het grondgebied van de classes werd groter. Niet langer werd van alle gemeenten een afvaardiging gevraagd. De nieuw gevormde ringen vaardigen in goed onderling overleg en eventueel na verkiezing ambtsdragers af. Breed moderamen en classis moesten zich hun takenpakket eigen maken en verkennen hoe ze zich tot elkaar verhouden. Dat gold ook met betrekking tot het classicale college voor de visitatie en de andere classicale colleges. Het is een proces dat nog niet is afgerond. Na anderhalf jaar brak de coronacrisis uit. Het prille begin van bijv. de ringen stagneerde. Het bezoekwerk van de classispredikant aan kerkenraden, predikanten, kerkelijk werkers en pionier kwam grotendeels stil te liggen. De voor de classis uitgezette beleidslijnen hadden geen prioriteit meer. Iedere gemeente had de handen vol aan zichzelf. Hier past een moment van verwondering en dankbaarheid dat er nieuwe manieren werden gevonden om te vieren, te dienen, te delen en elkaar onderling te bemoedigen.

Het beleidskader 2018 – 2022 bleef dicht bij de taken die door de kerkorde aan de classis worden toebedeeld:

Lees verder..........

Nieuwsgierig naar het beleidsplan 2023-2027: dit is hier te vinden.

Classispredikant per 1 september 2023
Ds. Mark van Pelt

Een nieuwe classispredikant!

Een nieuwe classispredikant! Per 1 oktober 2023 is ds. Mark van Pelt als classispredikant verbonden aan de classis Zuid-Holland Noord.

'Graag stel ik me aan u voor in deze nieuwsbrief. Ik hoop in de komende tijd u persoonlijk te ontmoeten. Zo kunnen we elkaar leren kennen. Sinds 1 september ben ik uw classispredikant.

Lees verder.....


 

Nieuwsbrief

In juni verscheen de derde nieuwsbrief van 2024 met daarin onder meer aandacht voor:

Klik hier voor de nieuwsbrief.

Agenda

Classicale vergaderingen 2024
17 september - Ringvaartkerk, Nieuwerkerk aan den IJssel
19 november- Vredeskerk, Leiden
Meer informatie:klik hier

Vanaf 31 augustus tot en met 7 december - Praktijkcursus Muziek in de Kerk
In 6 zaterdagen leert u hoe u een gemeente prettig kunt laten zingen. Meer informatie: klik hier.

26 september - ochtendbijeenkomst met lunch voor kerkelijk werkers
Het thema en de locatie worden later bekend gemaakt. Er gaat nog een uitnodiging naar alle in de classis werkzame kerkelijk werkers. Wil je als kerkelijk werker meedenken bij de voorbereiding van deze bijeenkomst, mail dit dan naar classisscriba-zuid-holland-noord@protestantsekerk.nl.

Vacatures in de classicale vergadering per 1 januari 2024

In het werkgebied van classis Zuid-Holland Noord zijn zes ringen: Alphen aan den Rijn, Den Haag, Gouda, Katwijk, Leiden en Zoetermeer. Elk van deze ringen vaardigt vier afgevaardigden naar de classicale vergadering af voor een periode van vijf jaar. Ieder jaar treedt een vijfde deel van de afgevaardigden af. In het door het breed moderamen opgestelde rooster van af te vaardigen ambten is aangegeven welke ring welke ambtsdrager afvaardigt. Daarbij wordt gestreefd naar een wisseling van ambten in de afvaardiging uit de ringen, zodat niet telkens dezelfde ambten uit dezelfde ringen worden afgevaardigd.

Per 1 januari 2025 treden er weer enkele ambtsdragers af. Daarnaast staan er nog enkele vacatures open:

  • Ring Alphen aan den Rijn: een ouderling-kerkrentmeester  (al langer openstaand) 
  • Ring Zoetermeer: een ouderling
  • Ring Leiden: geen vacatures

  • Ring Katwijk: een ouderling
  • Ring Den Haag, een ouderling, twee predikanten, een ouderling-kerkrentmeester
  • Ring Gouda: en ouderling-kerkrentmeester
  • Een ambtsdrager uit de Evangelisch Lutherse gemeenten

Meer informatie over de vacatures is hier te vinden.

Wij hopen van harte dat er in de gemeenten van de classis ambtsdragers beschikbaar zijn die hun schouders willen zetten onder het classicale werk. Het goed functioneren van de classis is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle gemeenten. Het is ook mogelijk een gemeentelid tot ambtsdrager met bepaalde opdracht te bevestigen. De bepaalde opdracht betreft dan de afvaardiging naar de classis. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de scriba.

NB. Een overzicht van ringen en tot die ringen behorende gemeenten is hier te vinden.

Samen in verbondenheid

Zuid-Holland: steden en dorpen, zee, strand, havens, bollenvelden, meren, polders, rivieren .… En kerktorens, waar je ook kijkt. Daar komen mensen samen om als gemeente God te eren en mensen te dienen, binnen en buiten de muren van de kerk. Bij ‘de kerk’ denken veel mensen allereerst aan een plek dichtbij, in hun dorp of stad. Maar er is méér! Iets dat gemeenten delen en met elkaar verbindt: het geloof in God de Vader. De Classis Zuid-Holland Noord van de Protestantse Kerk in Nederland zet zich ervoor in dat protestantse kerken die onderlinge verbondenheid ervaren en de kracht ervan benutten.

Op deze website vindt u meer informatie over:

De bevoegdheden, taken en werkwijzen van de onderdelen van de classis zijn kerkordelijk vastgelegd (zie de Kerkorde). De Kerkorde is een officieel, juridisch document, minder toegankelijk qua inhoud en taalgebruik. Daarom geven we op deze pagina de hoofdlijnen, zonder al te veel jargon.

Wilt u meer weten, dan verwijzen we u naar de Kerkorde. De onderdelen die we noemen (classicale vergadering, breed moderamen, moderamen, classispredikant), zijn gerangschikt van groot naar klein, gelet op het aantal mensen dat er deel van uitmaakt.

“Gemeenten zijn met elkaar verbonden, zien naar elkaar om, werken samen waar mogelijk.

Alleen zo kunnen ze aan hun roeping beantwoorden in deze tijd”