Zoeterwoude_metcirkels-smal.jpg
Zwammerdam_metcirkels-smal-2.jpg
Katwijk_metcirkels-2-smal.jpg

Welkom bij Classis Zuid-Holland Noord

Nieuws uit de classis

Programma voor de classicale vergaderingen 2021

In 2019 hebben we een beleidsplan voor de classis vastgesteld met daarin op hoofdlijnen een inhoudelijk programma voor de komende jaren. Per jaar zouden we een paar thema’s uitwerken, afhankelijk van de actualiteit en mogelijk aansluitend bij thema’s in de landelijke kerk. Met het oog op het te voeren beleid in de classis is het belangrijk dat we bij een vergadering de tijd nemen te inventariseren wat er speelt en gedachten en ideeën uit te wisselen. Lees verder.

Nieuwsbrief

In september verscheen de meest recente nieuwsbrief met actualiteiten en andere wetenswaardigheden zoals:

Klik hier voor de laatstverschenen nieuwsbrief.

Bent of kent u iemand die de nieuwsbrief ook wil ontvangen? Stuur dan een email naar classisscriba-zuid-holland-noord@protestantsekerk.nl met vermelding van de naam en het e-mailadres.

Agenda

  • Er zijn op dit moment geen activiteiten bekend.

Afgevaardigden gezocht!

In het werkgebied van classis Zuid-Holland Noord zijn zes ringen: Alphen aan den Rijn, Den Haag, Gouda, Katwijk, Leiden en Zoetermeer. Elk van deze ringen vaardigt vier afgevaardigden naar de classicale vergadering af voor een periode van vijf jaar. Ieder jaar treedt een vijfde deel van de afgevaardigden af.

In het door het breed moderamen opgestelde rooster van af te vaardigen ambten is aangegeven welke ring welke ambtsdrager afvaardigt. Daarbij wordt gestreefd naar een wisseling van ambten in de afvaardiging uit de ringen, zodat niet telkens dezelfde ambten uit dezelfde ringen worden afgevaardigd.

Eind dit jaar treedt dus weer een vijfde van de zittende ambtsdragers af.

Per 1 januari 2022 worden dan ook de volgende afgevaardigden gezocht:

  • Ring Alphen aan den Rijn: een diaken
  • Ring Gouda: een predikant
  • Ring Katwijk: een predikant (tussentijdse vacature) en een ouderling
  • Ring Leiden: een ouderling (al openstaande vacature) en een diaken
  • Ring Zoetermeer: een ouderling-kerkrentmeester (al openstaande vacature) en een predikant

Wij hopen van harte dat er weer ambtsdragers voor het classicale werk beschikbaar zijn. Meer informatie is verkrijgbaar bij de scriba via classisscriba-zuid-holland-noord@protestantsekerk.nlEen overzicht van ringen en bijbehorende gemeenten vindt u hier.

Samen in verbondenheid

Zuid-Holland: steden en dorpen, zee, strand, havens, bollenvelden, meren, polders, rivieren .… En kerktorens, waar je ook kijkt. Daar komen mensen samen om als gemeente God te eren en mensen te dienen, binnen en buiten de muren van de kerk. Bij ‘de kerk’ denken veel mensen allereerst aan een plek dichtbij, in hun dorp of stad. Maar er is méér! Iets dat gemeenten delen en met elkaar verbindt: het geloof in God de Vader. De Classis Zuid-Holland Noord van de Protestantse Kerk in Nederland zet zich ervoor in dat protestantse kerken die onderlinge verbondenheid ervaren en de kracht ervan benutten.

Op deze website vindt u meer informatie over:

De bevoegdheden, taken en werkwijzen van de onderdelen van de classis zijn kerkordelijk vastgelegd (zie de Kerkorde). De Kerkorde is een officieel, juridisch document, minder toegankelijk qua inhoud en taalgebruik. Daarom geven we op deze pagina de hoofdlijnen, zonder al te veel jargon.

Wilt u meer weten, dan verwijzen we u naar de Kerkorde. De onderdelen die we noemen (classicale vergadering, breed moderamen, moderamen, classispredikant), zijn gerangschikt van groot naar klein, gelet op het aantal mensen dat er deel van uitmaakt.


“Gemeenten zijn met elkaar verbonden, zien naar elkaar om, werken samen waar mogelijk.

Alleen zo kunnen ze aan hun roeping beantwoorden in deze tijd”

Ds. Julia van Rijn, classispredikant“We mogen in de behoefte om elkaar te vinden overduidelijk Gods hand zien”

Ds. Esmeralda Mandemaker, preses classis Zuid-Holland Noord