Zoeterwoude_metcirkels-smal.jpg
Zwammerdam_metcirkels-smal-2.jpg
Katwijk_metcirkels-2-smal.jpg

Welkom bij Classis Zuid-Holland Noord

Nieuws uit de classis

Programma voor de classicale vergaderingen 2021

In 2019 hebben we een beleidsplan voor de classis vastgesteld met daarin op hoofdlijnen een inhoudelijk programma voor de komende jaren. Per jaar zouden we een paar thema’s uitwerken, afhankelijk van de actualiteit en mogelijk aansluitend bij thema’s in de landelijke kerk. Met het oog op het te voeren beleid in de classis is het belangrijk dat we bij een vergadering de tijd nemen te inventariseren wat er speelt en gedachten en ideeën uit te wisselen. Lees verder.

Coronanieuws

Sinds eind vorige week staat de routekaart voor de kerken, vastgesteld door het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CiO), op de website van de Protestantse Kerk. De routekaart wordt van belang als we in de komende tijd stap voor stap uit de lockdown zullen komen. De routekaart geeft aan wat in welke fase tot de mogelijkheden gaat behoren. Ze wijzen kerkenraden een richting. Lees (eerst) de boodschap die het moderamen van de Protestantse Kerk bij het verschijnen van de routekaart heeft afgegeven.

Agenda

Binnenkort vindt u hier de data waarop de vergaderingen van de classis en de activiteiten en evenementen van de gemeenten in de classis staan gepland.

Samen in verbondenheid

Zuid-Holland: steden en dorpen, zee, strand, havens, bollenvelden, meren, polders, rivieren .… En kerktorens, waar je ook kijkt. Daar komen mensen samen om als gemeente God te eren en mensen te dienen, binnen en buiten de muren van de kerk. Bij ‘de kerk’ denken veel mensen allereerst aan een plek dichtbij, in hun dorp of stad. Maar er is méér! Iets dat gemeenten delen en met elkaar verbindt: het geloof in God de Vader. De Classis Zuid-Holland Noord van de Protestantse Kerk in Nederland zet zich ervoor in dat protestantse kerken die onderlinge verbondenheid ervaren en de kracht ervan benutten.

Op deze website vindt u meer informatie over:

De bevoegdheden, taken en werkwijzen van de onderdelen van de classis zijn kerkordelijk vastgelegd (zie de Kerkorde). De Kerkorde is een officieel, juridisch document, minder toegankelijk qua inhoud en taalgebruik. Daarom geven we op deze pagina de hoofdlijnen, zonder al te veel jargon.

Wilt u meer weten, dan verwijzen we u naar de Kerkorde. De onderdelen die we noemen (classicale vergadering, breed moderamen, moderamen, classispredikant), zijn gerangschikt van groot naar klein, gelet op het aantal mensen dat er deel van uitmaakt.


“Gemeenten zijn met elkaar verbonden, zien naar elkaar om, werken samen waar mogelijk.

Alleen zo kunnen ze aan hun roeping beantwoorden in deze tijd”

Ds. Julia van Rijn, classispredikant“We mogen in de behoefte om elkaar te vinden overduidelijk Gods hand zien”

Ds. Esmeralda Mandemaker, preses classis Zuid-Holland Noord