Zoeterwoude_metcirkels-smal.jpg
Zwammerdam_metcirkels-smal-2.jpg
Katwijk_metcirkels-2-smal.jpg

Welkom bij Classis Zuid-Holland Noord

Nieuws uit de classis


Download hier de uitnodiging.

uitnodiging webinar
vrijdag 25 juni van 13.30 tot 16.00 uur

'De kerk in het Publieke Domein'


Juni 2020 publiceerde de Generale Synode van de Protestantse Kerk de visienota ‘Van U is de toekomst’. Het moderamen van de Generale Synode vroeg het bestuur van het Beraad Grote Steden om een reactie op de visienota vanuit het perspectief van de kerk in de grootstedelijke context. Het bestuur besloot daarop enkele buitenstaanders te vragen hun reactie te geven op de nota vanuit hun specifieke betrokkenheid bij het publieke domein. Het Beraad Grote Steden gaat toegespitst op drie onderwerpen via Zoom over de visienota in gesprek:

  1. De kerk in de stad als eigenaar van (kostbaar) vastgoed
  2. De kerk in de stad als beheerder van kunst, cultuur en architectuur
  3. De kerk in de stad als partner in het welzijnsbeleid en armoedebestrijding

Drie critical friends, buitenstaanders, reageren vanuit de eigen expertise op de visienota:

  • Marc van Leent, sociaal ondernemer te Amersfoort, vastgoedontwikkelaar met het oog op het scheppen van ontmoetingsruimten in de stad Amersfoort
  • Miranda van Holland, programmadirecteur, producent en presentator van het jaarlijks terugkerend Geestdriftfestival in een van de monumentale kerken in Utrecht
  • Andre Hammink, gebiedsdirecteur bij de Gemeente Rotterdam en o.a. betrokken bij lokaal welzijnsbeleid van de stad Rotterdam

Opzet van de middag van 13.30 – 16.00 uur:

  1. Opening door de voorzitter van www.beraadgrotesteden.nl
  2. Drie korte reacties op de visienota door de critical friends
  3. Breakout-rooms met de inleiders over de kerk in de publieke ruimte vanuit hun specialisme
  4. Plenaire afsluiting

Aanmelding uiterlijk 18 juni bij b.olde@protestantsekerk.nl met keuze voor breakout-room 1, 2 of 3.


Programma voor de classicale vergaderingen 2021

In 2019 hebben we een beleidsplan voor de classis vastgesteld met daarin op hoofdlijnen een inhoudelijk programma voor de komende jaren. Per jaar zouden we een paar thema’s uitwerken, afhankelijk van de actualiteit en mogelijk aansluitend bij thema’s in de landelijke kerk. Met het oog op het te voeren beleid in de classis is het belangrijk dat we bij een vergadering de tijd nemen te inventariseren wat er speelt en gedachten en ideeën uit te wisselen. Lees verder.

Coronanieuws

Sinds eind vorige week staat de routekaart voor de kerken, vastgesteld door het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CiO), op de website van de Protestantse Kerk. De routekaart wordt van belang als we in de komende tijd stap voor stap uit de lockdown zullen komen. De routekaart geeft aan wat in welke fase tot de mogelijkheden gaat behoren. Ze wijzen kerkenraden een richting. Lees (eerst) de boodschap die het moderamen van de Protestantse Kerk bij het verschijnen van de routekaart heeft afgegeven.

Agenda

Binnenkort vindt u hier de data waarop de vergaderingen van de classis en de activiteiten en evenementen van de gemeenten in de classis staan gepland.

Samen in verbondenheid

Zuid-Holland: steden en dorpen, zee, strand, havens, bollenvelden, meren, polders, rivieren .… En kerktorens, waar je ook kijkt. Daar komen mensen samen om als gemeente God te eren en mensen te dienen, binnen en buiten de muren van de kerk. Bij ‘de kerk’ denken veel mensen allereerst aan een plek dichtbij, in hun dorp of stad. Maar er is méér! Iets dat gemeenten delen en met elkaar verbindt: het geloof in God de Vader. De Classis Zuid-Holland Noord van de Protestantse Kerk in Nederland zet zich ervoor in dat protestantse kerken die onderlinge verbondenheid ervaren en de kracht ervan benutten.

Op deze website vindt u meer informatie over:

De bevoegdheden, taken en werkwijzen van de onderdelen van de classis zijn kerkordelijk vastgelegd (zie de Kerkorde). De Kerkorde is een officieel, juridisch document, minder toegankelijk qua inhoud en taalgebruik. Daarom geven we op deze pagina de hoofdlijnen, zonder al te veel jargon.

Wilt u meer weten, dan verwijzen we u naar de Kerkorde. De onderdelen die we noemen (classicale vergadering, breed moderamen, moderamen, classispredikant), zijn gerangschikt van groot naar klein, gelet op het aantal mensen dat er deel van uitmaakt.


“Gemeenten zijn met elkaar verbonden, zien naar elkaar om, werken samen waar mogelijk.

Alleen zo kunnen ze aan hun roeping beantwoorden in deze tijd”

Ds. Julia van Rijn, classispredikant“We mogen in de behoefte om elkaar te vinden overduidelijk Gods hand zien”

Ds. Esmeralda Mandemaker, preses classis Zuid-Holland Noord