Zoeterwoude_metcirkels-smal.jpg
Zwammerdam_metcirkels-smal-2.jpg
Katwijk_metcirkels-2-smal.jpg

Welkom bij Classis Zuid-Holland Noord

Nieuws uit de classis

2023: op weg naar een nieuw classicaal beleidsplan

De afgelopen jaren stonden in het teken van het ontdekken hoe de classis nieuwe stijl zich zou gaan ontwikkelen. De classispredikant deed haar intrede. Het grondgebied van de classes werd groter. Niet langer werd van alle gemeenten een afvaardiging gevraagd. De nieuw gevormde ringen vaardigen in goed onderling overleg en eventueel na verkiezing ambtsdragers af. Breed moderamen en classis moesten zich hun takenpakket eigen maken en verkennen hoe ze zich tot elkaar verhouden. Dat gold ook met betrekking tot het classicale college voor de visitatie en de andere classicale colleges. Het is een proces dat nog niet is afgerond. Na anderhalf jaar brak de coronacrisis uit. Het prille begin van bijv. de ringen stagneerde. Het bezoekwerk van de classispredikant aan kerkenraden, predikanten, kerkelijk werkers en pionier kwam grotendeels stil te liggen. De voor de classis uitgezette beleidslijnen hadden geen prioriteit meer. Iedere gemeente had de handen vol aan zichzelf. Hier past een moment van verwondering en dankbaarheid dat er nieuwe manieren werden gevonden om te vieren, te dienen, te delen en elkaar onderling te bemoedigen.

Het beleidskader 2018 – 2022 bleef dicht bij de taken die door de kerkorde aan de classis worden toebedeeld:

Lees verder

Classicale Inspiratiemiddag 3 juni

"ZO VERRASSEND WAAIT DE GEEST"

Inspiratie delen in de classis Zuid-Holland Noord

Sionskerk, Meteoorlaan 2, Alphen aan den Rijn. Aanvang 13.30 uur

Klik hier voor het programma

U kunt zich hier aanmelden

Nieuwsbrief april 2023

In april verscheen de meest recente nieuwsbrief met actualiteiten en andere wetenswaardigheden zoals:

En verder onder meer:

 • Komen en gaan van predikanten en kerkelijk werkers
 • Vacatures werkgroep studentenpastoraat en Diaconaal Havenwerker Rijnmond

Bent of kent u iemand die de nieuwsbrief ook wil ontvangen?
Stuur dan een email naar classisscriba-zuid-holland-noord@protestantsekerk.nl met vermelding van de naam en het e-mailadres.

Agenda 2023

 • 8 juni themabijeenkomst over samenwerking gemeenten, ring Alphen aan den Rijn
  Locatie: nog niet bekend
 • 3 september 14.30 uur afscheid ds. Julia van Rijn  
  Locatie: Scheppingskerk, Leiderdorp


Afscheid ds. Julia van Rijn

Classispredikant ds. Julia van Rijn heeft aangegeven na haar eerste termijn als classispredikant met emeritaat te zullen gaan. De afscheidsdienst is gepland op 3 september om 14.30 uur in de Scheppingskerk in Leiderdorp. 

Vacatures in de classicale vergadering per 21 maart 2023

In het werkgebied van classis Zuid-Holland Noord zijn zes ringen: Alphen aan den Rijn, Den Haag, Gouda, Katwijk, Leiden en Zoetermeer. Elk van deze ringen vaardigt vier afgevaardigden naar de classicale vergadering af voor een periode van vijf jaar. Ieder jaar treedt een vijfde deel van de afgevaardigden af. In het door het breed moderamen opgestelde rooster van af te vaardigen ambten is aangegeven welke ring welke ambtsdrager afvaardigt. Daarbij wordt gestreefd naar een wisseling van ambten in de afvaardiging uit de ringen, zodat niet telkens dezelfde ambten uit dezelfde ringen worden afgevaardigd.

Helaas is het nog niet gelukt de vacatures die per 21 maart 2023 in de classicale vergadering ontstaan, in te vullen. De volgende vacatures staan nog open:

 • Ring Alphen aan den Rijn: een ouderling
 • Ring Zoetermeer: een ouderling-kerkrentmeester (al langer openstaande vacature)
 • Ring Leiden: een ouderling-kerkrentmeester

Wij hopen van harte dat er in de gemeenten van de classis ambtsdragers beschikbaar zijn die hun schouders willen zetten onder het classicale werk. Het goed functioneren van de classis is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle gemeenten. Het is ook mogelijk een gemeentelid tot ambtsdrager met bepaalde opdracht te bevestigen. De bepaalde opdracht betreft dan de afvaardiging naar de classis. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de scriba.

NB. Een overzicht van ringen en tot die ringen behorende gemeenten is hier te vinden.

Samen in verbondenheid

Zuid-Holland: steden en dorpen, zee, strand, havens, bollenvelden, meren, polders, rivieren .… En kerktorens, waar je ook kijkt. Daar komen mensen samen om als gemeente God te eren en mensen te dienen, binnen en buiten de muren van de kerk. Bij ‘de kerk’ denken veel mensen allereerst aan een plek dichtbij, in hun dorp of stad. Maar er is méér! Iets dat gemeenten delen en met elkaar verbindt: het geloof in God de Vader. De Classis Zuid-Holland Noord van de Protestantse Kerk in Nederland zet zich ervoor in dat protestantse kerken die onderlinge verbondenheid ervaren en de kracht ervan benutten.

Op deze website vindt u meer informatie over:

De bevoegdheden, taken en werkwijzen van de onderdelen van de classis zijn kerkordelijk vastgelegd (zie de Kerkorde). De Kerkorde is een officieel, juridisch document, minder toegankelijk qua inhoud en taalgebruik. Daarom geven we op deze pagina de hoofdlijnen, zonder al te veel jargon.

Wilt u meer weten, dan verwijzen we u naar de Kerkorde. De onderdelen die we noemen (classicale vergadering, breed moderamen, moderamen, classispredikant), zijn gerangschikt van groot naar klein, gelet op het aantal mensen dat er deel van uitmaakt.


“Gemeenten zijn met elkaar verbonden, zien naar elkaar om, werken samen waar mogelijk.

Alleen zo kunnen ze aan hun roeping beantwoorden in deze tijd”

Ds. Julia van Rijn, classispredikant