2023: op weg naar een nieuw classicaal beleidsplan


De afgelopen jaren stonden in het teken van het ontdekken hoe de classis nieuwe stijl zich zou gaan ontwikkelen. De classispredikant deed haar intrede. Het grondgebied van de classes werd groter. Niet langer werd van alle gemeenten een afvaardiging gevraagd. De nieuw gevormde ringen vaardigen in goed onderling overleg en eventueel na verkiezing ambtsdragers af. Breed moderamen en classis moesten zich hun takenpakket eigen maken en verkennen hoe ze zich tot elkaar verhouden. Dat gold ook met betrekking tot het classicale college voor de visitatie en de andere classicale colleges. Het is een proces dat nog niet is afgerond. Na anderhalf jaar brak de coronacrisis uit. Het prille begin van bijv. de ringen stagneerde. Het bezoekwerk van de classispredikant aan kerkenraden, predikanten, kerkelijk werkers en pionier kwam grotendeels stil te liggen. De voor de classis uitgezette beleidslijnen hadden geen prioriteit meer. Iedere gemeente had de handen vol aan zichzelf. Hier past een moment van verwondering en dankbaarheid dat er nieuwe manieren werden gevonden om te vieren, te dienen, te delen en elkaar onderling te bemoedigen.

Het beleidskader 2018 – 2022 bleef dicht bij de taken die door de kerkorde aan de classis worden toebedeeld:

- Stimuleren van onderling gesprek

Hoewel de classicale vergadering nog verder in zijn rol moet groeien heeft het gesprek daar wel plaatsgevonden. Thema’s waren onder andere de samenwerking van gemeenten, de ringen, de vitale roeping van jonge predikanten. Naar aanleiding van rapportage uit de generale synode werd gesproken over de toekomst en de differentiatie van het ambt. Ook was en is er bezinning op de rol van de classicale vergadering zelf in de nieuwe setting sinds 2018

- Nieuwe vormen van gemeente zijn

- Ondersteuning van gemeenten bijzondere omstandigheden

- Uitvoeren van de bestuurlijke taken die volgens de kerkorde zijn toegewezen aan de classicale vergadering

Inmiddels is een tweede beleidsperiode aangebroken. Een eerste aanzet voor een nieuw beleidskader is gegeven tijdens de classicale vergadering van 21 maart 2023.

Tijdens de vergadering is ingezoomd op ontwikkelingen in de regio’s/ringen. Afgevaardigden werden gevraagd na te denken over de volgende vragen: Wat gaat goed in uw gemeente/regio en wat baart zorgen? Wat heeft de aandacht van de classis nodig en hoe is dit eventueel te vertalen in beleidsvoornemens?

De opbrengsten van dit gesprek worden verwerkt in een concept-beleidskader dat in mei terug komt in de classicale vergadering