Beleidsdoelen

Identiteit / visie / missie

Voor de jaren 2019-2023 heeft de classis vier hoofdpunten:


A. Het bevorderen van het geloofsgesprek in de classis en tussen gemeenten onderling
.

Binnen de classicale vergaderingen zal de nadruk liggen op het voeren van het inhoudelijk gesprek over onderwerpen die raken aan geloof en maatschappij en het kerkelijk leven,

De classispredikant en de werkgemeenschappen ondersteunen de ringen bij het vinden van kerkelijk relevante inhoudelijke onderwerpen.

De classis zet zich, in nauwe samenwerking met de voorzitter van het classicale college voor de visitatie in Zuid-Holland, in om ringen steeds te stimuleren en te motiveren bijeen te komen en ook daar het geloofsgesprek te voeren.


B. Het bevorderen van nieuwe vormen van gemeente-zijn.

De classis bestaat uit gemeenten die al vele jaren bestaan, maar ook uit nieuwe vormen van gemeente-zijn. Soms ontstaan deze vormen als pioniersplekken door het initiatief van betrokken gemeenteleden, soms maakt de krimp nieuwe vormen noodzakelijk.

De classis probeert daarin mee te denken en te zoeken naar nieuwe wegen.


C. Adviseren van en toezicht houden op gemeenten die in bijzondere omstandigheden terechtkomen.

De classis kan deze taken vervullen bijv. wanneer verhoudingen verstoord raken, er vragen zijn over richting en koers van een gemeente, of wanneer een gemeente onvoldoende mensen en/of middelen heeft om aan haar verplichtingen te voldoen.


D. Uitvoeren van de bestuurlijke taken die volgens de kerkorde aan de classis zijn toevertrouwd.