Classispredikant

Contact

Ds. Mark van Pelt
m.vanpelt@protestantsekerk.nl

Benoeming

De classispredikant is een predikant in algemene dienst, benoemd voor vijf jaar.


Taken

Het is de taak van de classispredikant om
· namens de classicale vergadering toe te zien op gemeenten en ambtsdragers
· elke gemeente, elke predikant en elke kerkelijk werker die in het ambt of in de bediening is gesteld eenmaal per vier jaar te bezoeken
· bevindingen aan het breed moderamen te rapporteren
· de classicale vergadering te vertegenwoordigen
· het classicale college voor de visitatie te verzoeken een gemeente te visiteren


Besluiten nemen

· De classispredikant mag een voorlopig besluit nemen in spoedeisende gevallen, waarin het breed moderamen bevoegd is te besluiten.
· Indien nodig overlegt de classispredikant vooraf met de voorzitter van het college voor de visitatie dan wel met de president van de evangelisch-lutherse synode.
· De classispredikant legt het voorlopig besluit zonder uitstel voor aan het breed moderamen dat binnen twee maanden het besluit bekrachtigt dan wel een nieuw besluit neemt.


Werkwijze

De classispredikant rapporteert aan de classicale vergadering.