Verslag van de classicale vergadering van 21 maart 2023

De classicale vergadering was op 21 maart jl. te gast in de Dorpskerk in Pijnacker. De vergadering werd door ds. Arien Treuren geopend in de kerkzaal. Als afsluiting van een overdenking rond de Joodse wortels van onze kerk, speelde de organist een bewerking van Psalm 42 van Toon Hagen.
Belangrijkste onderwerp van gesprek tijdens de vergadering betrof het beleidskader van de classis. Het huidige beleidsplan is formeel namelijk per 1 januari 2023 verlopen.

Een plenaire ronde vond plaats waarbij de aanwezigen werd gevraagd aan te geven welke thema’s in hun gemeente op de agenda staan. Hieruit kwam een aantal hooflijnen naar voren: omgaan met veelkleurigheid, het betrekken van de midden generatie (jongeren en jonge gezinnen onder de 45 jaar), de missionaire presentie van de kerk (kerk in de buurt, diaconale presentie) en “anders” kerk zijn: wat is de rol van de kerk in de onze huidige samenleving in deze tijd. De genoemde thema’s worden verwerkt in het nieuwe classicale beleidsplan 2023-2027.

Op de agenda stonden verder het afscheid en verwelkomen van leden van de classicale vergadering en diverse benoemingen. Afscheid werd genomen van afgevaardigde diaken Arian Vermeulen (ring Gouda) en afgevaardigde naar de Generale synode, diaken Pieter Kuipers. Als nieuwe afgevaardigden werden begroet ouderling-kerkrentmeester Rik Verheuvel (ring Gouda), diaken Willy van den Eijkel (ring Katwijk) en Martin Wijnans (ring Alphen aan den Rijn).

Ds. Hanneke Ouwerkerk, predikant in Willige Langerak en Schoonhoven en ouderling Arie Plug (HG Stolwijk) werden benoemd tot vervangend afgevaardigden naar de generale synode. Ds. Henrie Burggraaf werd benoemd tot lid van het classicale college voor de visitatie (CCV). Dhr. Nico van Esschoten (GK Driebruggen) werd benoemd tot lid van het classicale college voor de behandeling van beheerszaken (CCBB).

Waarnemend voorzitter van het classicale college voor de visitatie (een gezamenlijk college met de classis Zuid Holland Zuid), dhr. Nico Broer, vroeg aandacht voor de vacatures in het college. Er worden nieuwe visitatoren gezocht. Voorwaarde voor een rol als visitator is o.a. dat de visitator ambtsdrager is of is geweest.

Zoals u waarschijnlijk weet, heeft classispredikant ds. Julia van Rijn aangegeven haar huidige termijn als classispredikant niet te verlengen. De procedure voor haar opvolging is gestart; het streven is in de volgende classicale vergadering haar opvolg(st)er te kunnen voorstellen. Ds. van Rijn zal op zondag 3 september afscheid nemen en met emeritaat gaan (Scheppingskerk Leiderdorp, aanvang 14.30 uur).

Tenslotte wordt op zaterdagmiddag 3 juni in de Sionskerk in Alphen aan den Rijn een classicale inspiratie-en ontmoetingsmiddag georganiseerd met als thema "Als een wind die waait met vlagen, inspiratie delen in de classis Zuid-Holland Noord”. Kerkenraden, predikanten, kerkelijk werkers, pioniers en andere belangstellenden worden hiervoor van harte uitgenodigd.