Verslag van de classicale vergadering van 24 mei

Op 24 mei had de classicale vergadering het voorrecht te mogen vergaderen op een bijzondere locatie, namelijk in de Sint Jan in Gouda. Na een welkom en introductie door één van de leden van de AK, kregen de afgevaardigden, alvorens aan de vergadering te beginnen, een korte rondleiding door de kerk en de tentoonstelling ‘Beleef het wonder van Gouda’. Zeer de moeite waard om kerk en tentoonstelling een keer te bezoeken.

Vierjaarlijks verslag kerkelijk leven in de classis
Conform ordinantie 4-14-3 dient de classicale vergadering om de vier jaar verslag te doen van het kerkelijk leven in de classis. Op basis van input vanuit de classicale vergadering en het breed moderamen heeft de classispredikant het eerste vierjaarlijkse verslag van de classis Zuid-Holland Noord samengesteld. Dit verslag wordt opgenomen in het grotere geheel van de verslaglegging vanuit alle classes. Tijdens de vergadering kregen de afgevaardigden gelegenheid te reageren op het concept-verslag. Het definitieve verslag vindt u hier. Alle kerkenraden krijgen dit vierjaarlijks verslag ook via email toegestuurd.

Predikanten 40-, wat hebben zij nodig?
Eén van de speerpunten in het nieuwe beleidskader van de Protestantse Kerk is de zorg voor de werkers in de kerk: “We willen eraan bijdragen dat werkers op een duurzame manier - gevoed door geloof, hoop en liefde - kunnen bijdragen aan de roeping van de kerk” . Dit streven wordt vorm gegeven in de nieuwe programmalijn ‘Vitale Roeping’.
Steeds vaker wordt duidelijk dat het niet meer vanzelfsprekend is om een leven lang predikant te zijn. Toenemende werkdruk en soms hooggespannen verwachtingen vanuit de gemeente kunnen leiden tot vermoeidheid of burn-out of tot de keuze voor een switch in de loopbaan. Hoe verhoudt zich dat ten opzichte van ambt en roeping? Vandaar de vraag naar wat predikanten nodig hebben om hun werk met vrucht en vreugde te kunnen (blijven) doen.
In de vergadering ging de aandacht uit naar de jonge predikanten tot 40 jaar maar deze zelfde vragen kunnen natuurlijk ook gesteld worden als het gaat om oudere predikanten, kerkelijk werkers en werkers op pioniersplekken.
Hoewel het nieuwe beleid vanuit de Dienstenorganisatie nog vorm moet krijgen, bestond in de classicale vergadering al langer de behoefte over dit thema van gedachten te wisselen. Aan de hand van een tweetal artikelen in het Nederlands Dagblad en het betreffende hoofdstuk in het beleidskader van de dienstenorganisatie gingen de afgevaardigden daarom in groepjes met elkaar in gesprek aan de hand van de volgende gespreksvragen:

 • Herken je het geschetste beeld?
 • Wat vind je van de volgende stelling: ‘In de driehoek ambt - professie - persoon telt ambt steeds minder en wordt de druk op professie en persoon steeds groter. Zeker voor jonge predikanten een kwetsbare situatie’.
 • Wat heb je nodig om je ambt met vrucht en plezier te kunnen vervullen, nu en in de komende jaren?
 • Het in dienst mogen zijn van de hoogste Koning - en je door Hem geroepen weten - geeft behalve ‘last’ (denk aan de profeten) ook vreugde. Bij alle moeiten is daarom vooral concentratie op deze vreugde van belang! (H)Erken je dit en zo ja, hoe zouden we dit perspectief meer kunnen benadrukken.
 • Is in dit opzicht een rol weggelegd voor de classis en zo ja, welke?

Uit de gesprekken kwamen diverse aandachtspunten naar voren; hieronder leest u een samenvatting:

 • Het is verklaarbaar dat predikanten tegenwoordig makkelijker kiezen voor een ander baan; veel academisch opgeleide mensen wisselen in de loop van hun werkzame leden van baan.
 • Herkend wordt dat de druk op de professie en de persoon steeds groter wordt, ten koste van de visie op het ambt. Een bedreiging is dat de predikant steeds meer uitvoerend persoon wordt van de kerkenraad, die het beleid bepaalt. Het is daarom belangrijk, dat een predikant stevig in zijn/haar schoenen staat en helder heeft wat zijn/haar roeping is. Expliciete aandacht hiervoor in de opleiding lijkt ons heel belangrijk.
 • Om het ambt met vreugde te kunnen vervullen is oefening in collegialiteit én spiritualiteit heel belangrijk. Goed om vanuit de opleiding meer aandacht te geven aan de visie op het ambt en de roeping van de predikant.
 • Er is ook herkenning met betrekking tot kleine gemeenten, waar vacatures in de kerkenraad zijn en een stuk kader ontbreekt. Dan komt er veel op de (jonge) predikant af. Soms zijn er torenhoge verwachtingen.

Predikanten 40-, wat hebben zij nodig? (vervolg)
De vertrouwensrelatie met de kerkenraad is van groot belang. De kerkenraad moet zelf ook de eigen roeping voelen, een professionele houding hebben en leiderschap tonen.

 • Belangrijk dat predikant en kerkenraad met elkaar in gesprek zijn (bijv. in het jaargesprek) over de zwaarte van het ambt: de roeping kan een belasting worden.
 • Het onderscheid roeping vs. baan wordt erkend. Werken vanuit een gevoel van roeping heeft effect op de gemeenten. Niettemin van belang: goede afspraken, duidelijk omschreven werkplan. De kerkenraad moet de predikant in zijn/haar kracht zetten.
 • Van belang: tijd voor reflectie.
 • Meer aandacht voor mentoraat, begeleiding en/of een buddysysteem.
 • Zorg ervoor dat de studie opleidt tot meerdere mogelijkheden dan alleen tot gemeentepredikant.
 • Het feit dat er steeds minder fulltimebanen beschikbaar zijn, kan er ook toe leiden dat men voor een andere richting kiest.

Het gesprek in de vergadering was vooral bedoeld om van gedachten te wisselen en input op te halen. Duidelijk is in ieder geval een actueel en urgent thema dat veel reactie oproept. De opbrengsten vanuit de classicale vergadering worden onder de aandacht van de dienstenorganisatie gebracht. Wij wachten de beleidsvoorstellen vanuit de dienstenorganisatie af en uiteraard blijft de classicale vergadering op dit punt graag meedenken.

Verkiezing secundus-predikant
Na een schriftelijke stemming werd ds. Bert Karel Foppen, Bethlehemkerk Den Haag, verkozen als secundus (vervanger) voor ds. Robert Stigter naar de Generale Synode.

Afscheid, benoeming en vacatures in de classicale vergadering per 01-01-23
Tijdens de vergadering werd afscheid genomen van ouderling-kerkrentmeester Ruurd Salverda (ring Leiden) die zijn taak neerlegt in verband met verhuizing. Vanuit de ring Leiden werd ouderling Pleun Stehouwer benoemd in de al langer openstaande vacature ouderling.

Per 1 januari 2023 treedt opnieuw een aantal afgevaardigden af. Daarnaast staan er nog drie tussentijdse vacatures open. Totaal zijn er per 1 januari 2023 zeven open plaatsen in de vergadering:

 • Ring Alphen
  Een diaken (tot 01-01-27) en een ouderling (tot 01-01-28)
 • Ring Leiden
  Een ouderling-kerkrentmeester (tot 01-01-25)
 • Ring Zoetermeer
  Een ouderling-kerkrentmeester (tot 01-01-26)
 • Ring Gouda
  Een ouderling-kerkrentmeester (tot 01-01-28)
 • Ring Katwijk
  Een diaken (tot 01-0124) en een diaken (tot 01-01-28)

De kerkenraden in de betreffende ringen krijgen voor de zomer nog een oproep om kandidaten voor te dragen. Wij hopen van harte dat dat er opnieuw ambtsdragers beschikbaar zijn voor het classicale werk Een classicale vergadering met een groot aantal lege plekken kan de haar toebedeelde taken namelijk niet voldoende uitvoeren. Het goed functioneren van de classis is dan ook een verantwoordelijkheid van alle gemeenten gezamenlijk!