Classicale vergadering met als thema 'Handdoek in de Ring'

Op dinsdag 21 september kwam de classicale vergadering bijeen in de prachtige Abdijkerk in Den Haag Loosduinen (wijkgemeente Den Haag Zuidwest). De afgevaardigden kregen voorafgaand aan de vergadering een hartelijke ontvangst en een korte introductie in de geschiedenis en het wel en wee van de Abdijkerk.

Centraal thema tijdens deze vergadering was “De handdoek in de Ring?”, over de stand van zaken met betrekking tot de ringen. Loopt het met de ringen zoals bedoeld in Kerk 2025 of gooien we de handdoek inde ring?

De kerkorde zegt het volgende over de ringen die bij de overgang van 72 naar 11 classes in het leven zijn geroepen: De ring (…) geeft gestalte aan de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor elkaar, onder meer door het stimuleren en zelf voeren van het kerkelijk gesprek en het op andere wijze bevorderen van de saamhorigheid van de gemeenten in het nakomen van hun taak en roeping.

In de tijd van de 72 classes ontmoetten afgevaardigden vanuit de plaatselijke kerken elkaar in de classisvergadering. Sinds de wijziging in 2018 zijn kerkenraden verder van de classis af komen te staan omdat niet iedere kerkenraad meer een ambtsdrager afvaardigt. De ringen zijn in het leven geroepen om het elkaar ontmoeten, elkaar bemoedigen en met elkaar in gesprek in stand te houden. In veel ringen (feitelijk zijn dit nog de voormalige classes) zien we echter dat ontmoeting in deze vorm nog nauwelijks op gang is gekomen. De corona-periode is daar natuurlijk mede debet aan.


In de classicale vergadering is – interactief - van gedachten gewisseld over het nut en de noodzaak van de ring en over de vraag hoe de classis hierin zo nodig kan inspireren en faciliteren. De volgende stellingen kwam o.a. voorbij:

  • De ringen functioneren niet
  • Samenwerken in ringen is noodzakelijk voor het voortbestaan van de kerk
  • De ringen zijn de ontbrekende schakel die het grondvlak van de kerk met de leiding verbindt
  • De ringen zijn de kurk waarop de kerk drijft
  • Het is een uitdaging voor ons als classis om van de ringen een succes te maken

Het was mooi om te zien hoe door deze stellingen de discussie tussen de aanwezigen op gang werd gebracht. In de vergadering van 23 november zal verder worden uitgewerkt hoe wij als classis concreet met u als plaatselijke gemeenten hierover én over het thema samenwerking tussen gemeenten in gesprek kunnen gaan.


Naast het inhoudelijke thema stond een aantal benoemingen op de agenda. De vergadering ging akkoord met de volgende benoemingen:

  • mw. ds. Catrien van Opstal te Utrecht als afgevaardigde naar de classicale vergadering namens de Evangelisch Lutherse Gemeenten
  • mw. mr. Henriette van Dijk-Verheij te Voorburg als lid van het college voor de behandeling van bezwaren en geschillen
  • afgevaardigde diaken Peter Burghgraaff als lid van de financiële commissie
  • ds. Hendrik Betting (PG Sassenheim) als secundus afgevaardigde naar de Generale Synode

Wij wensen alle nieuw benoemden veel succes en zegen toe bij hun werkzaamheden.