Bijeenkomsten predikanten jonger dan 45 jaar en geestelijk verzorgers in de classis

Iedere fase in het predikantschap brengt zijn eigen vragen en uitdagingen mee. Voor jongere predikanten geldt dat zeker. In deze tijd is de vanzelfsprekendheid van kerk en ambt verdwenen. Voltijds predikantsplaatsen worden schaars. Het werk wordt niet minder. De verwachtingen die de gemeente en de kerkenraad van de predikant hebben, of die de predikant van zichzelf heeft, zijn vaak groot. En de balans tussen werk en privé is niet altijd gemakkelijk te bewaren. Reden genoeg om jongere predikanten uit te nodigen voor een gesprek.

Van alle predikanten in de classis onder de 45 was ongeveer 40% aanwezig. Een aantal had zich met spijt afgemeld vanwege ziekte, een uitvaart of oppasproblemen.

We werden warm onthaald in de Protestantse kerk van Warmond, met een mooi middaggebed door de pastor loci Rianne de Reus. Bij een lekkere lunch begon de uitwisseling van ervaringen. De centrale vraag was die naar hun roeping: hoe ben je begonnen, hoe is het nu en hoe wil je in de toekomst je roeping waarmaken? Er was veel herkenning over en weer. Mooi om te zien hoeveel jongere predikanten hun werk met veel inzet en plezier doen. Maar ook belangrijk om te signaleren dat het soms zwaar en eenzaam is. Vanuit de programmalijn 'Vitale roeping' van de dienstenorganisatie van de PKN waren twee mensen aanwezig om te horen wat de vragen zijn die er leven. Belangrijk voor de ontwikkeling van hun aanbod. Deze verkennende bijeenkomst vraagt om een wat meer toegespitst vervolg waarbij jongere predikanten elkaar kunnen versterken en inspireren. Daar gaan we aan werken. De bijeenkomst werd afgesloten door ds. Mark van Dalen uit Nieuwkoop.

Op 22 november waren de geestelijk verzorgers in de classis uitgenodigd voor een bijeenkomst in de kapel van zorgcentrum Overduin in Katwijk aan Zee, de werklocatie van ds. Gert Binnendijk. Er waren ongeveer 10 geestelijk verzorgers aanwezig evenals de beleidsmedewerker categoriaal pastoraat vanuit de dienstenorganisatie, Theo Hettema.

De bijeenkomst was een vervolg op een eerste ontmoeting in juni dit jaar. Centraal stond deze keer de vraag naar de relatie van de geestelijk verzorgers met de kerk op plaatselijk, classicaal of landelijk niveau en de vraag hoe geestelijk verzorgers en kerk voor elkaar van betekenis kunnen zijn. Kerkordelijk is er de verplichting dat iedere geestelijk verzorger een begeleidingscommissie heeft (ordinantie 3-23-8). Duidelijk werd dat aan die verplichting heel verschillend vorm wordt gegeven. In sommige situaties zijn de kerken via de begeleidingscommissie present in de instelling, in andere gevallen heeft de geestelijk verzorger nauwelijks contact met de ambtelijke vergadering door wie hij of zij is gezonden.

De aanwezige geestelijk verzorgers stelden het op prijs met elkaar van gedachten te wisselen over de relatie met de kerk en de op dat punt levende verwachtingen maar ook over de uitoefening van het ambt van predikant-geestelijk verzorger en het effect daarvan op het eigen geloofsleven. Afgesproken werd dat het zinvol is dat de classis één of twee keer per jaar een dergelijke ontmoeting organiseert. Alle geestelijk verzorgers zijn van harte welkom. Bent u geestelijk verzorger en heeft u voor de bijeenkomst in november geen uitnodiging ontvangen? Geef dit dan door aan de scriba van de classis via classisscriba-zuid-holland-noord@protestantsekerk.nl.